Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Wikipedia Ranks

Trang tổng hợp thứ hạng những trang bạn kết nối dựa trên cả 3 khía cạnh của mức độ phù hợp phù hợp, đó là: chất lượng, mức độ tương tác và hoạt động chuyển đổi.

beginner-rank

Beginner

This rank is automatically awarded to everyone who registers to the site!

talented

Talented

Unlock this by having more than 40 status updates and 100 gems

Requirements: 2

Write an activity stream message 40 times

Reach a balance of 100 Gem Credits

advanced

Advanced

Unlock this by having more than 60 status updates, 200 gems and 200 gold

Requirements: 3

Write an activity stream message 60 times

Reach a balance of 200 Gem Credits

Reach a balance of 200 Gold Credits

expert

Expert

Unlock this by having more than 100 status updates, 500 gem, 500 gold and 500 emeralds

Requirements: 4

Write an activity stream message 100 times

Reach a balance of 500 Gem Credits

Reach a balance of 500 Gold Credits

Reach a balance of 500 Emerald Credits

legendary

Legendary

Unlock this by having more than 200 status updates, 800 gems, 800 gold and 800 emeralds

Requirements: 4

Write an activity stream message 200 times

Reach a balance of 800 Gem Credits

Reach a balance of 800 Gold Credits

Reach a balance of 800 Emerald Credits

almighty

Almighty

Unlock this by having more than 500 status updates, 1000 gems, 1000 gold and 1000 emeralds

Requirements: 4

Write an activity stream message 500 times

Reach a balance of 1000 Gem Credits

Reach a balance of 1000 Gold Credits

Reach a balance of 1000 Emerald Credits