Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • Author
  Posts
 • [Thủ thuật Word, Excel]


  [Wikipedia – thư giãn]

  hàm tự thêm vào bằng vba đúng k

  Chắc là người khởi tạo dùng addin có hàm này nên bác mở file không có, bác vào link sau rồi tải hoặc mua bản quyền XDA Addin là có nha
  https://hocthatnhanh.vn/concatif-ham-noi-chuoi-co-dieu-kien-to-concatenate-multiple-cells-based-on-criteria-excel-vba
  Trường hợp không thích thì bác dùng công thức mảng với TextJoin và If

  Function ConcatIF(delimiter As String, ConcateRange As Range, Optional CriteriaRange As Range, Optional Criteria As Variant) As String
  Dim rng As Range
  On Error Resume Next
  ConcatIF = “”
  If IsMissing(Criteria) Then
  For Each rng In ConcateRange
  If Not IsEmpty(rng) Then
  ConcatIF = ConcatIF & delimiter & rng
  End If
  Next
  Else
  For Each rng In CriteriaRange
  If WorksheetFunction.CountIf(rng, Criteria) Then
  ConcatIF = ConcatIF & delimiter & rng.Offset(0, ConcateRange.Column – CriteriaRange.Column)
  End If
  Next
  End If
  ConcatIF = Mid(ConcatIF, Len(delimiter) + 1, Len(ConcatIF))

  dán code này vào module là xài được

1

Voice

3

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 4 posts - 1 through 4 (of 4 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.