Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Chào các bác, nhờ các bác cho mình hỏi giải pháp cho vấn đề này ạ

Forums Thủ thuật Word, Excel Chào các bác, nhờ các bác cho mình hỏi giải pháp cho vấn đề này ạ

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • Author
  Posts
 • [Thủ thuật Word, Excel]

  1. Chuyển 1 file word (hoặc pdf) nhiều trang thành file pdf theo từng trang một.
  2. Đổi tên file theo danh sách có sẵn từ trước


  [Wikipedia – thư giãn]

  1. Với tệp Word sang PDF theo từng trang một, chủ thớt có thể dùng macro VBA trong Word như sau:
  Option Explicit

  Option Explicit

  Private Sub PDF_EachPage()
  Dim objFolderPicker As Office.FileDialog
  Dim objDoc As Word.Document
  Dim lngNumPage As Long, lngPage As Long
  Dim strFolder As String
  Application.ScreenUpdating = False
  Set objDoc = ActiveDocument
  lngNumPage = objDoc.BuiltInDocumentProperties(“Number of Pages”)
  If objDoc.Saved Then
  Set objFolderPicker = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
  With objFolderPicker
  .Title = “Select folder to export PDF files”
  .Show
  If .SelectedItems.Count = 1 Then
  strFolder = .SelectedItems(1)
  Else: Exit Sub
  End If
  End With
  End If
  Selection.HomeKey wdStory, wdMove
  For lngPage = 1 To lngNumPage
  If Selection.Information(wdActiveEndPageNumber) = 1 Then
  objDoc.Bookmarks(“Page”).Range.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=strFolder & “” & objDoc.Name & “-Page” & lngPage & “.pdf”, ExportFormat:=wdExportFormatPDF
  Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToNext, 1
  Else
  Selection.GoTo wdGoToPage, wdGoToNext, 1
  objDoc.Bookmarks(“Page”).Range.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=strFolder & “” & objDoc.Name & “-Page” & lngPage & “.pdf”, ExportFormat:=wdExportFormatPDF
  End If
  Next
  Application.ScreenUpdating = True
  Set objFolderPicker = Nothing
  Set objDoc = Nothing
  End Sub

  Ví dụ: Văn bản có 43 trang thì sẽ cho ra kết quả như sau:

  2. Không biết danh sách tên tệp tin của chủ thớt như thế nào

1

Voice

2

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.