Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Forums Thủ thuật Word, Excel Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn Reply To: Xin nhờ các cao nhân chỉ giáo để thực hiện đc hàm concatif. Xin cảm ơn

Function ConcatIF(delimiter As String, ConcateRange As Range, Optional CriteriaRange As Range, Optional Criteria As Variant) As String
Dim rng As Range
On Error Resume Next
ConcatIF = “”
If IsMissing(Criteria) Then
For Each rng In ConcateRange
If Not IsEmpty(rng) Then
ConcatIF = ConcatIF & delimiter & rng
End If
Next
Else
For Each rng In CriteriaRange
If WorksheetFunction.CountIf(rng, Criteria) Then
ConcatIF = ConcatIF & delimiter & rng.Offset(0, ConcateRange.Column – CriteriaRange.Column)
End If
Next
End If
ConcatIF = Mid(ConcatIF, Len(delimiter) + 1, Len(ConcatIF))

dán code này vào module là xài được