Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

Forums Thủ thuật Word, Excel Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ. Reply To: Mình cần tìm dò dữ liệu vào ô Tín chỉ, mong mọi người giúp đỡ.

Có nhiều cách giải bài này nhưng nếu dạng bài học thì bác nên dùng Vlookup và Hlookup kết hợp với Match hoặc If hoặc Ifs. Bác tham khảo công thức bên dưới
G3 = Vlookup(D3;$B$14:$E$17;Match(E3;$B$12:$E$12;0);0)
G3 = Vlookup(D3;$B$14:$E$17;If(E3=”ANTT”;2;if(E3=”ĐTĐM”;3;4));0)
G3 = Vlookup(D3;$B$14:$E$17;Ifs(E3=”ANTT”;2;E3=”ĐTĐM”;3;E3=”ANM”;4);0)
G3= Hlookup(E3;$C$12:$E$17;Match(D3;$B$12:$B$17;0);0)
G3= Hlookup(E3;$C$12:$E$17;If(D3=”Truy vết”;3;If(D3=”Tìm kiếm”;4;If(D3=”Xử lý”;5;6)));0)
G3= Hlookup(E3;$C$12:$E$17;Ifs(D3=”Truy vết”;3;D3=”Tìm kiếm”;4;D3=”Xử lý”;5;D3=”Dữ liệu hóa”;6);0)