Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Reply To: Mọi người ơi, cứu cứu!!!

Forums Thủ thuật Word, Excel Mọi người ơi, cứu cứu!!! Reply To: Mọi người ơi, cứu cứu!!!

Đoàn Sơn dạ. Ý m đúng là thế. Lấy ô e1 trừ lần lượt đi các số ở cột A, rồi đếm số lượng ô cho kết quả <50